Cookies

Grand Miramor Hotel İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDAKİ AYDINLATMANI METNİ

Kişisel verilerinizin Ram Group tarafından hangi şekilde işleneceği hususu aşağıda açıklanmaktadır “Grand MiraMor Hotel, Astoria Hotel, Stella Hotel” otellerinin işleticisidir.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı kanun kapsamında, şirket tarafından işlenebilecektir. O halde şirket veri sorumlusu olarak kabul edilecektir. Veri sorumlusu, kendi bünyesi içerisinde veri işleyen görevlendirebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, Grand Miramor Hotel tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acentalar, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya ilgili kanunda öngörülen süre kadar oluşturulabilir ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilir.

Ayrıca, Grand Miramor Hotel hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi, otellerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Ram Group ’un herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Grand Miramor Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Grand Miramor Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Grand Miramor Hotel ve Grand Miramor Hotel ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Grand Miramor Hotel tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Grand Miramor Hotel ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Grand Miramor Hotel insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde yukarıda isimleri sayılan Ram Group’e bağlı tüm oteller ve şirketler tarafından ayrı ayrı işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz; Grand Miramor Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Grand Miramor Hotel ve Grand Miramor Hotel ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Grand Miramor Hotel tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Grand Miramor Hotel ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ticari kârlılığın artırılması ve rekabet edebilme ve Grand Miramor Hotel insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Ram Group’e dahil olan ve ileride olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (a) ve (b) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Önemle ifade etmek isteriz ki kişisel verileriniz, sizlerin beyan ettiği kadarıyla sınırlıdır. Bu bilgilerin yanlış ya da eksik olması halinde otelimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, tarafımızca kişisel bilgilerin doğruluğunu araştırma ve öğrenme yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

KVKK 11. Madde Kapsamında Veri Sahibinin Hakları,
Grand Miramor Hotel olarak KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-KVKK 7.madde çerçevesinde kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ,

-Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Ram Group .’yi ilgi tutarak “Kiriş Mahallesi, Kiriş Cd. No:92, 07980 Kiriş / Kemer / Antalya” adresine ıslak imzalı olarak veya “info@grandmiramorhotel.com” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. KVKK 13. Madde çerçevesindeki başvurularınız için başvuru formuna tıklayınız.

KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin form aşağıda belirtildiği gibidir.

Grand Miramor Hotel KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME BEYAN ve ONAY FORMU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME BEYAN ve ONAY

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME BEYAN ve ONAY FORMU